ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแนบ ลำดับ ปี
งบประมาณ
ชื่อโครงการ เดือนที่คาดว่า
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศเผยแพร่แผน
งบประมาณ หน่วยดำเนินการ